داستایفسکی پس از باختین

داستایفسکی پس از باختین

Download PDF

Download ePub

Free Download داستایفسکی پس از باختین PDF,

داستایفسکی پس از باختین‬‏‫: قرائت‌هایی از رئالیسم و همی داستایفسکی

داستایفسکی پس از باختین، چنانكه از عنوان آن برمی‌آید، دوجنبه دارد: از سویی نوعی تك‌نگاری و تحلیل دربارۀ رمانهای داستایفسكی است؛ واز سوی دیگر این تحلیل عمدتاً بر نظریۀ ادبی میخائیل باختین، نظریه‌پرداز روس، و مشخصاً دیدگاههای او در كتاب مهمی كه در مورد داستایفسكی به نگارش درآورده، استوار شده است.
داستایفسکی پس از باختین، چنانكه از عنوان آن برمی‌آید، دوجنبه دارد: از سویی نوعی تك‌نگاری و تحلیل دربارۀ رمانهای داستایفسكی است؛ واز سوی دیگر این تحلیل عمدتاً بر نظریۀ ادبی میخائیل باختین، نظریه‌پرداز روس، و مشخصاً دیدگاههای او در كتاب مهمی كه در مورد داستایفسكی به نگارش درآورده، استوار شده است. نویسنده باختین را " درخشانترین خواننده آثار داستایفسكی در زمانۀ ما" میداند،؛، اما این مسئله مانع از آن نشده است كه در بسیاری از موارد از دیدگاه‌های او فراتر رود، زیرا اهداف اصلی خود را نه تحلیل دیدگاههای باختین، بلكه اسفاده از آنها و همچنین دیدگاههای دیگر در جهت فهم بهتر برخی از مهمترین جنبههای آثار داستایفسكی از نظر غالب نظریه‌پردازان این دوره میداند. جدای از مقدمه و جمعبندی، كتاب از فصلهایی تشكیل شده است كه هر یك از آنها به تحلیل یكی از رمانهای داستایفسكی اختصاص یافته‌اند.

. Read online داستایفسکی پس از باختین via our pdf reader.

Read online داستایفسکی پس از باختین

Publisher: مینوی خرد

Pages: 276

ISBN 13: 9786009023066

Publication Date: 2009

Format: PDF, Audiobook, Epub, Kindle, Docx, Paperback

3.80 of 1


داستایفسکی پس از باختین.pdf


Read PDF

Read Book

داستایفسکی پس از باختین, کتاب داستایفسکی پس از باختین
0 Share 0 Share 0 Share 0 Share